Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA ZA NAPRAVO IN OBLEKO MOJ EMS (OPREMA MOJ EMS)

Osnovni pogoji

Moj EMS lahko najame oseba, ki je starejša od 18 let. Uporabnik mora biti državljan Republike Slovenije ali EU vsaj 4 leta.

Rezervacija najema

Za sklenitev pogodbe o najemu opreme »MOJ EMS« mora uporabnik posredovati zahtevo za rezervacijo na elektronski naslov info@moj-ems.si z navedbo osebnih podatkov in željenega obdobja najema. Po prejeti zahtevi za rezervacijo, lastnik uporabniku izda predračun za plačilo akontacije v višini 150 eur. S plačilom akontacije se šteje, da je uporabnik potrdil svoje naročilo, lastnik pa je zavezan, da v roku 14 delovnih dni od prejema akontacije pripravi pogodbo za najem opreme »MOJ EMS« in opremo »MOJ EMS« za prevzem. V primeru, da uporabnik akontacijo po predračunu ne plača v roku 8 dni od izdaje se šteje, da je odstopil od najema.

Če uporabnik po plačilu akontacije odpove rezervacijo, ima lastnik pravico obdržati plačano akontacijo ali njen del. In sicer če uporabnik odpove rezervacijo do 7 dni pred določenim prevzemom opreme ima lastnik pravico obdržati plačano akontacijo v celoti, če odpove rezervacijo do 14 dni pred določenim prevzemom opreme ima lastnik pravico obdržati 50% plačane akontacije.

Zavarovanje najema

Ob podpisu pogodbe in prevzemu opreme »MOJ EMS« uporabnik plača lastniku varščino v višini, kot se določi v pogodbi, in sicer za kritje morebitnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabnika oziroma,ki jih uporabnik povzroči z zamudo pri vračilu, poškodbo opreme, popravilom poškodovane opreme idr. V primeru, da se oprema »MOJ EMS« prevzeme preko dostavne službe, mora uporabnik varščino plačati pred oddajo paketa dostavni službi.

V kolikor se naprava ali obleka vrne v poškodovanem stanju, nedelujočem stanju ipd. celotna varščina ostane najemodajalcu. Varščina se uporabniku vrne po tem, ko lastnik opremo pregleda in potrdi, da je uporabnik opremo vrnil pravočasno, da ni poškodovana in da deluje, najkasneje pa v roku 8 dni po prejetem vračilu opreme »MOJ EMS«.

Lastnik ima pravico si zadržati varščino predvsem, če:
- je uporabnik z vračilom opreme »MOJ EMS« v zamudi za 3 dni in več,
- oprema »MOJ EMS« ob vračilu ni v brezhiben stanju oziroma je njeno stanje slabše kot stanje ob prevzemu s strani uporabnika, ki je bila ugotovljena na prevzemnem zapisniku in kar se ugotovi z zapisnikom ob vračilu,
- je oprema »MOJ EMS« poškodovana oziroma ima poškodbe, ki ob prevzemu opreme s strani uporabnika niso bile ugotovljene na prevzemnem zapisniku.
- oprema »MOJ EMS« ne deluje ali ne deluje brezhibno oziroma se pri delovanju ugotovijo nepravilnosti.
Vsaka poškodba ali izguba opreme se ugotavlja posebej. Pri poškodbi se upoštevajo vsi stroški odprave napak.

Cena najema (nadomestilo za uporabo)

Redna cena najema (nadomestilo za uporabo) znaša 10 EUR za 1 dan najema oziroma 300 eur za 30 dni najema in vključuje 1 napravo ter 1 obleko.
Paketna cena najema (nadomestilo za uporabo) znaša 7,3 EUR za 1 dan najema oziroma 220 eur za 30 dni najema in vključuje 1 napravo ter 1 obleko. Paketna cena velja samo v primeru, če uporabnik sklene pogodbo za najem opreme »MOJ EMS« za obdobje najmanj 6 mesecev.
Akcijske cene najema (nadomestilo za uporabo) in pogoje koriščenja določa in objavlja lastnik na svoji spletni strani. Za dodatno obleko se zaračuna nadomestilo za uporabo 85 EUR za 30 dni.
Uporabnik nadomestilo za uporabo za celotno obdobje najema plača vnaprej ob podpisu pogodbe in pred prevzemom opreme »MOJ EMS«, po računu, ki mu ga izda lastnik. Uporabnik lahko plača storitev v gotovini v poslovnih prostorih prodajalca skladno s predpisi, ki urejajo gotovinsko poslovanje, na TRR lastnika ali z uporabo drugih plačilnih sredstev (kreditne kartice, maestro, MasterCard, Visa, Diners Club).

Lastnik lahko uporabniku omogoči plačilo nadomestila za uporabo v več delih glede na posamezna krajša obdobja, pri čemer je najkrajše obdobje plačila 30 dni. Lastnik se sam odloči ali bo uporabniku omogočil plačilo nadomestila v enkratnem znesku vnaprej ali v več delih in na ponudbo uporabnika za plačilo v več delih ni vezan.
V kolikor se lastnik in uporabnik dogovorita za plačilo nadomestila za uporabo v več delih, lastnik uporabniku izda račun za posamezno obdobje uporabe vnaprej, tako da uporabnik vsakokrat vnaprej plača nadomestilo za uporabo opreme »MOJ EMS« za obdobje 30 dni. Lastnik uporabniku izda račun za vsak bodoči mesec uporabe, z rokom plačila 8 dni od prejema.

V primeru zamude pri plačilu, lastnik pošlje uporabniku pisni opomin, za kar mu dodatno zaračuna stroške opomina v višini 15 EUR.

Paketna in akcijska cena velja samo pod pogojem, da uporabnik mesečna plačila poravna v dogovorjenih rokih. V primeru zamude s plačilom ima lastnik pravico storitve obračunati po redni ceni brez brez popusta ali ugodnosti, torej po ceni 10 EUR za 1 dan uporabe oziroma 300 EUR za 30 dni uporabe. Pravico zahtevati plačilo redne ceno storitve ima lastnik ob prvi zamudi uporabnika. V tem primeru lastnik že plačana delna plačila upošteva tako, da jih odšteje od redne cene storitve in nato uporabniku zaračuna še razliko do redne cene. V tem primeru ima lastnik pravico uporabniku zaračunati po redni ceni tudi vse morebitne druge ugodnosti, ki jih je kupec prejel in predstavljajo dodano vrednost.

Paketna in akcijska cena ne velja tudi v primeru, če uporabnik predčasno prekine razmerje. V primeru, da je uporabnik nadomestilo za uporabo plačal vnaprej in je opremo »MOJ EMS« predčasno vrnil, ima pravico do brezobrestnega vračila sorazmernega dela nadomestila, ki ustreza še ne koriščenemu obdobju (v primeru, da uporabnik vnaprej plača za 3 mesece uporabe in opremo vrne po 1 mesecu, ima pravico do povračila nadomestila za 2 meseca). V primeru predčasne prekinitve razmerja s strani uporabnika brez utemeljenega razloga, se šteje, da je bilo dogovorjeno nadomestilo za uporabo 10 EUR za 1 dan uporabe, ne glede na morebitne akcijske cene, ugodnejše cene zaradi daljšega obdobja najema ali druge ugodnosti.

Način uporabe opreme »MOJ EMS«

Uporabnik se zavezuje, da bo upošteval način uporabe in navodila, ki jih je prejel ob sklenitvi pogodbe. Prav tako se zavezuje, da bo napravo uporabljal izključno glede na navodila za uporabo, ki jih je prebral in razumel. Lastnik ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi nepravilne uporabe, prekomerne uporabe ali uporabe, pri ljudeh in na delih telesa, ki so navedeni pod kontraindikacijami.

Uporabnik je izrecno seznanjen o tem, da naprave ne sme dajati naprej v podnajem ali je posojati drugim osebam, saj sam odgovarja zanjo. Prav tako je uporaba naprave namenjane domači uporabi, pomeni da z njo uporabnik ne sme ustvarjati prihodka. V primeru nerealne uporabe naprave si lastnik pridružuje napravo na daljavo zakleniti in takoj zahtevati vračilo. Uporabnik mora upoštevati pravilno navodila za uporabo naprave in ravnati z napravo na način, kot je zapisano v navodilih za uporabo. Lastnik ima pravico terjati uporabnika za povzročeno škodo na napravi in obleki, ki jo je povzročil uporabnik v času najema. V kolikor pride v času najema do nedelovanja naprave, okvare ali poškodbe je uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca.

Prevzem naprave

Vse naprave se prevzemajo na naslovu Sermin 70a Bertoki, 6000 Koper ali na drugem prevzemnem mestu, če se stranki tako dogovorita. Kot začetek najemnega obdobja se šteje dan, ko uporabnik prevzame napravo in podpiše pogodbo.

Naprava in obleka se prevzemata čisti in v brezhibnem stanju. Ob prevzemu se oprema »MOJ EMS« (ločeno naprava in obleka) skrbno pregleda in testira, da se ugotovi ali deluje brezhibno. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik o stanju opreme »MOJ EMS« z opisom vseh morebitnih pomanjkljivosti, manjkajoče opreme in morebitnih vidnih poškodb.. Prevzemni zapisnik podpišeta obe stranki in potrjuje, da je bilo stanje opreme »MOJ EMS« ob prevzemu s strani uporabnika tako, kot je zapisano na zapisniku. Lastnik uporabniku ob prevzemu opreme izroči tudi navodila za uporabo in mu pojasni način uporabe opreme »MOJ EMS«.

Če uporabnik to zahteva, se prevzem naprave lahko opravi tudi preko dostavne službe GLS na način, da sam plača stroške dostave. V tem primeru pregled in test, da se ugotovi ali oprema deluje brezhibno opravi sam lastnik pred odpremo pošiljke in o tem sestavi prevzemni zapisnik, na katerega zapiše vse morebitne pomanjkljivosti, manjkajočo opremo in morebitne vidne poškodbe. Lastnik prevzemni zapisnik odpošlje skupaj z opremo na naslov uporabnika. Uporabnik je dolžan opremo »MOJ EMS« ob dostavi in prevzemu takoj pregledati in o morebitnih pomanjkljivosti, manjkajoči opremi in vidnih poškodbah, ki na prevzemnem zapisniku niso zavedene takoj obvestiti lastnika. Če uporabnik lastnika ne obvesti takoj o nepravilnosti, ki jih ugotovi ob prevzemu opreme »MOJ EMS«, se šteje, da je soglašal z ugotovitvami lastnika, kot jih je zapisal na prevzemnem zapisniku.

Vrnitev naprave

Naprava se mora vrniti najkasneje 3 dni po izteku pogodbe. V primeru, da uporabnik zamudi z vračilom, se za vsak naslednji dan zaračuna strošek zamudnine v znesku 25eur/dan.

Uporabnik mora opremo »MOJ EMS« vrniti na enak način, kot jo je prevzel, in sicer tako, da jo na dan in uro, ki jo sporoči lastnik, vrne na naslov Sermin 70a Bertoki, Koper ali na drugem prevzemnem mestu, če se stranki tako dogovorita oziroma jo vrne preko dostavne službe GLS na način, da sam plača stroške dostave. Ob vrnitvi se na enak način kot ob prevzemu naprave ugotovi njeno stanje in preveri delovanje. V primeru, da lastnik ob vračilu ugotovi, da je oprema »MOJ EMS« poškodovana, da ne deluje ali da je v bistveno slabšem stanju kot ob prevzemu, pošlje opremo »MOJ EMS« v pregled pooblaščenemu serviserju, ki sestavi zapisnik o ugotovitvah in morebitnih nepravilnosti. V primeru, da pooblaščeni serviser ugotovi nepravilnosti v delovanju opreme »MOJ EMS« ali druge poškodbe, ki na prevzemnem zapisniku niso bile zavedene, ima lastnik pravico si zadržati celotno varščino, ki jo je uporabnik plačal ob prevzemu opreme.

V primeru, da želi uporabnik podaljšati najem, mora oddati novo rezervacijo lastniku najkasneje 7 dni pred iztekom najemnega obdobja. V tem primeru stranki podpišeta aneks k pogodbi s katerim podaljšata obdobje trajanje najema, medtem ko ostali pogoji ostanejo nespremenjeni.

Predčasna prekinitev razmerja

V primeru, da uporabnik predčasno prekine razmerje brez utemeljenega razloga tako, da lastniku vrne opremo »MOJ EMS« pred iztekom dogovorjenega obdobja uporabe, ni upravičen do povračila plačanega nadomestila za uporabo za tisti čas najema, ki je opremo »MOJ EMS« uporabljal.
V primeru, da je uporabnik nadomestilo za uporabo plačal vnaprej in je opremo »MOJ EMS« predčasno vrnil, ima pravico do brezobrestnega vračila sorazmernega dela nadomestila, ki ustreza še ne koriščenemu obdobju (v primeru, da uporabnik vnaprej plača za 3 mesece uporabe in opremo vrne po 1 mesecu, ima pravico do povračila nadomestila za 2 meseca). V primeru predčasne prekinitve razmerja s strani uporabnika brez utemeljenega razloga, se šteje, da je bilo dogovorjeno nadomestilo za uporabo 10 EUR za 1 dan uporabe, ne glede na morebitne akcijske cene, ugodnejše cene zaradi daljšega obdobja najema ali druge ugodnosti. V primeru predčasne prekinitve razmerja je uporabnik upravičen do vračila varščine, če lastnik po pregledu opreme s strani pooblaščenega serviserja potrdi, da oprema ni poškodovana in da deluje. V vsakem primeru je uporabnik dolžan plačati 25 EUR kot strošek predčasne prekinitve pogodbe.

Vsaka od strank lahko predčasno prekine razmerje, če druga stranka krši pogodbene obveznosti. Kot kršitev pogodbenih obveznosti se štejejo zlasti, vendar ne izključno naslednje kršitve:
- nespoštovanje dogovorjenih plačilnih pogojev,
- neskrbno ravnanje uporabnika z opremo »MOJ EMS«,
- ravnanje uporabnika z opremo «MOJ EMS«, ki ni v skladu z navodili za uporabo,
- če lastnik ugotovi, da uporabnik opremo »MOJ EMS« uporablja prekomerno ali v obsegu, ki presega dovoljen obseg,
- uporaba opreme »MOJ EMS« v pridobitne namene ali če uporabnik odda opremo v podnajem ali jo prepusti v uporabo tretji osebi,
- če lastnik v primeru okvare ne nadomesti opreme »MOJ EMS« z novo delujočo opremo v roku 14 delovnih dni od prijave okvare, - druge kršitve pogodbenih obveznosti.

V primeru predčasne prekinitve razmerja zaradi kršitve s strani uporabnika, lastnik ni dolžan vrniti uporabniku že plačano nadomestilo za uporabo opreme »MOJ EMS«. V primeru predčasne prekinitve razmerja zaradi kršitve s strani lastnika, ima uporabnik pravico do brezobrestnega povračila sorazmernega dela nadomestila, ki ustreza še ne koriščenemu obdobju (v primeru, da uporabnik vnaprej plača za 3 mesece uporabe in pride do prekinitve razmerja zaradi kršitve po 1 mesecu, ima pravico do povračila nadomestila za 2 meseca).

Nesreča, Okvara, Kraja

Uporabnik se zavezuje, da bo o morebitni škodi na napravi telefonsko obvestil najemodajalca na telefon 040 200 777 (Borut Pogorelc).

Lastnik se v primeru okvare, ki ni posledica najemojemalčeve malomarnosti obvezuje nadomestiti napravo z nadomestno v maksimalnem roku 14 delovnih dni od prijave napake in najem podaljšati za sorazmerni del.

V primeru okvare opreme, lastnik pošlje opremo »MOJ EMS« v pregled pooblaščenemu serviserju, ki sestavi zapisnik o ugotovitvah in morebitnih nepravilnosti. V primeru, da pooblaščeni serviser ugotovi, da je nepravilnost v delovanju opreme »MOJ EMS« ali da so druge poškodbe posledica nepravilne uporabe, se šteje da je za to kriv uporabnik in lastnik ni dolžan nadomesiti napravo ali kriti nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel uporabnik. V tem primeru ima lastnik od uporabnika pravico zahtevati povračilo nastale škode.

V primeru, da pride do okvare opreme »MOJ EMS« zaradi višje sile ali razloga, ki ga ni mogoče pripisati nobeni od strank, se stranki dogovorita za drug termin najema oziroma se lastnik zaveže na zahtevo najemnika, že vplačani znesek nadomestila za uporabo brezobrestno vrniti.

V primeru kraje naprave se varščina ne vrne, zadeva se preda policiji in uporabnik krije strošek nove naprave z obleko po veljavnem ceniku

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, bo z osebnimi podatki uporabnika ravnal s skrbnostjo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR-General Data Protection Regulation). Lastnik bo osebne podatke kupca uporabljal samo za namen, za katerega je uporabnik podal svoje soglasje.Uporabnik soglaša, da bo lastniku posredoval osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, rojstni datum, kontaktne podatke (tel. št. in/ali elektronski naslov). Lastnik bo te osebne podatke uporabnika uporabil za potrebe izvedbe najema. V kolikor uporabnik ne soglaša s posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov, lastnik storitve ne bo izvedel. Lastnik bo osebne podatke uporabnika hranil 10 let nakar jih bo izbrisal oz. uničil. Za potrebe promocije in trženja svojih storitev bo lastnik s soglasjem uporabnika zbiral in hranil podatke: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, rojstni datum, kontaktne podatke (tel. št. in/ali elektronski naslov). Lastnik bo osebne podatke uporabnika, ki jih potrebuje za namen lastne promocije in trženja hranil 10 let, nakar jih bo izbrisal oz. uničil. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja elektronskih sporočil lastnika (klik na povezavo v prejetem sporočilu) – lastnik bo takoj prenehal z uporabo teh osebnih podatkov. Lastnik brez soglasja uporabnika osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni tretji osebi. Uporabnik lahko kadarkoli od lastnika zahteva, da se podatki dopolnijo, popravljajo ali brišejo. Uporabnik lahko zahteva vpogled v lastne osebne podatke. Zahtevo za izbris ali popravo podatkov in zahtevo za vpogled v podatke uporabnik pošlje na naslov info@moj-ems.si.

Druga Določila

Lastnik skrbi, da je naprava in obleka ob oddaji v najem brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročila nezgodo ali težave. Najemodajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo in posledice, ki zaradi tega nastanejo. V primeru višje sile, poškodovane ali nedelujoče naprave z obleko se lastnik in uporabnik dogovorita za drug termin najema oziroma se že vplačani znesek najemnine brezobrestno vrne.

S podpisom najemne pogodbe se šteje, da je lastnik seznanjen s temi splošnimi pogoji najema, ki so priloga in sestavni del pogodbe.

Za vsa dodatna vprašanja in predloge smo na voljo na številki 040 200 777 ali preko e naslova info@moj-ems.si